Volleybal: oefeningen en trainingen - warming-up (2024)

Zelf trainingen maken?Probeer nu een maand gratis.

Achtjes lopen in drietallen

Volleybal: oefeningen en trainingen - warming-up (1)

 • Maak drietallen
 • Elk drietal één bal.
 • Speler in het midden rent telkens een 8. Telkens als deze speler in het midden komt wordt er een bal gegooid:
  • A gooit (of speelt bovenhands) de bal naar B (in het midden)
  • B speelt de bal onderhands terug naar A en rent daarna een rondje rondom A tot hij weer in het midden staat.
  • A speelt ondertussen de bal bovenhands naar C.
  • C speelt de bal bovenhands weer naar B.
  • B speelt de bal onderhands terug naar C en rent daarna een rondje rondom C tot hij weer in het midden staat.
  • Enz.
 • Na 2-3 minuten wisselt de speler in het midden.

Variatie:

 • Om het eenvoudiger te maken kan speler A en C ook laten gooien i.p.v. bovenhands spelen. Kan onderhands gooien/vangen als ook bovenhands gooien/vangen zijn.
 • Om het stil staan met spelen/gooien te oefenen, kan men ook speler B onderhands laten gooien en vangen.

Voeg toe aan training

Pionnen van de bank

Volleybal: oefeningen en trainingen - warming-up (2)

 • Speler A gooit bal over het net.
 • Speler B of C passt de bal over het net.
 • De andere speler rent snel onder het net en zet de bal op voor dezelfde speler die heeft gepasst.
 • Deze speler probeert met bovenhandsspelen of een slagbeweging een pion van de bank te krijgen.

Welk tweetal of welk team heeft de meeste pionnen van de bank geslagen/gespeeld na een X-aantal minuten?

Voeg toe aan training

Ballentikkertje

 • Er is één tikker.
 • Ongveer 2 a 3 ballen per 6 spelers
 • De tikker moet proberen de deelnemers zonder bal zo snel mogelijk te tikken.
 • De personen die een bal hebben kunnen niet getikt worden.
 • Zij moeten echter wel ‘sociaal’ zijn en de bal naar de persoon gooien die bijna wordt getikt!
 • Als iemand is getikt, dan wordt diegene de tikker.

Warming-up

 • 2 tallen,
  • 1 met bal aan het net,
  • 1 zonder bal achter achterlijn plat op buik.
 • Aanvaller geeft klap op bal, verdediger verdedigd op 7meterlijn,
  • daarna korte bal op 3meterlijn.

Voeg toe aan training

Verdedigen uit ligstand

 • Trainer gooit aan vanaf het net:
  • 3 tallen op de achterlijn op de buik
 • Trainer geeft klap op bal, 3 speelsters staan op en trainer valt aaneen van het drietal verdedigt, nr. 2 setup en nr. 3 valt aan
  • daarna volgende 3-tal

Voeg toe aan training

Lint pass (2)

Volleybal: oefeningen en trainingen - warming-up (3)

Verdelen over 3m lijn. Bal zigzag overgooien en nalopen. Zie afbeelding.
Later onderhands spelen, alleen bovenhands. Ene kant van het net onderhands, andere kant bovenhands.

Voeg toe aan training

Bal gooien, rennen, passen, vangen

 • Rij 1spelers klaar om bal te spelen
 • Rij 2spelers achter trainer met ball
  • Voorste duwt trainer bal in de hand en sluit aan in rij 1
 • Trainer gooit debal het veld in en speler uit rij 1:
  • Rent naar de bal, laat hem 1x stuiteren, 1x OH en dan vangen
  • Rent naar de bal, laat hem 1x stuiteren, 1x BH en dan vangen
  • Rent naar de bal, laat hem 1x stuiteren, 1x OH, 1x BH en dan vangen
  • Rent naar de bal NIET stuiteren, en raakt hem hoe dan ook : duiken dus.
 • Met bal achter aan sluiten in rij 2
 • Hoog tempo en aanpassen aan speler.

Voeg toe aan training

Lint Pass (1)

Volleybal: oefeningen en trainingen - warming-up (4)

Zie afbeelding. Om en om bal gooien. Na het gooien achterlijn aantikken en weer naar zelfde plaats.

Gooien goed? Dan alles onderhands. Later alles bovenhands.

Voeg toe aan training

Met bal tussen voetenspringen

 • iedereen op een lijn met de bal tussen de voeten
 • steeds springen met de bal tussen de benen
 • variant 1:
  • spring met 2 benen richting een andere lijn
 • variant 2:
  • doe 1 sprong naar voren
  • draai een halve slag
  • doe 1 sprong naar achteren
  • draai een halve slag, etc
 • variant 3:
  • zet pionnen/hoedjes neer en laat ze zigzaggen
  • zijwaarts bewegen (gezicht blijft naar voren)
 • maak er een wedstrijdje van

Voeg toe aan training

Tennis volleybal

 • 2 teams(6,8,10 of 12 spelers)
 • 1 persoon in het veld.
 • Andere spelers staan achter de achterlijn in de wachtkamer.
 • T brengt bal in spel in veld A of B.
 • Je mag de bal alleen onderarms spelen.
 • Na het spelen van de bal dan uitstappen en iemand in de wachtkamer neemt plek in.
 • Maak je een fout dan zorg je voor balveiligheid en je gaat je teamgenoten aanmoedigen.
 • Is iedereen weggespeeld van een team dan heb je een punt.

Voeg toe aan training

Jump around kracht/Conditieblokje (8...

Na elk deel kort even rust en weer door. Onderdelen met * is bank nodig, 2 tot 4 pers. per bank

 • Deel 1:
  • 30 step-ups*(bank op/af stappen)
  • 15 push-ups*(voeten op de bank)
  • 30 step-ups*
  • 15 spiderman push-ups(1 been optrekken als kikker tegelijk met opdrukken)
 • Deel 2:
  • 30 east-west steps-ups*(rechter voet op de bank linkervoet ernaast – linkervoet erop rechtervoet ernaast)
  • 10 squats jumps(door de knieën gaan en bij uitrekken zo hoog mogelijk springen)
  • 30 east-west steps-ups*
  • 10 squats jumps
 • Deel 3:
  • 20 zijwaartse shuffles over 4 meter
  • 10 slit-squat jump(springen en door 1 knie gaan, telkens ander knie)
 • Deel 4:
  • 20 voor-, achterwaartse sprint over 4 meter
  • 10 squats jumps

Voeg toe aan training

Chaos

verdeel het teams of teams over beide helften van het veld.
Trainer gooit de bal in en de teams spelen de bal over het naar elkaar toe.
Iedere speler die de bal gespeeld heeft tikt de achterlijn aan en komt weer het veld in.

Begin eerst met vangen en gooien en als dat goed gaat ga je echt spelen (BH of OA)

Voeg toe aan training

Wil je een oefening toevoegen aan een training?

Je kunt eenvoudig oefeningen toevoegen aan een training. Registreer je gratis en maak direct een training aan. Je kunt vervolgens ook een team aanmaken met bijbehorende team agenda en wedstrijden, zelf oefeningen maken, gebruik maken van de tekentool, zoeken in alle oefeningen en meer... Kijk snel verder.

Registreren

Meer info

Volleybal: oefeningen en trainingen - warming-up (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated:

Views: 5653

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.